dHealth Development Platform

Vanuit de pilots die gedaan zijn en vanuit de marktvraag vanuit verschillende ondernemers wordt het dHealth Dev Platform verder uitgebreid met een aantal concrete producten. Doel hiervan is steeds om de uitdagingen uit de markt te vertalen naar oplossingen die een ondernemer in staat zal stellen de IT-kant van het innovatieve dHealth product te optimaliseren en te laten aansluiten en integreren binnen de formele zorg.

Activiteiten

dHealth Data Generator

a. Ontwikkelen van een datagenerator voor synthetische data
‘Synthetische’ datasets betreft het aanmaken van datasets op basis van ‘echte’ data van een bepaalde doelgroep.  Synthea is een van tools die hiervoor internationaal is ontwikkeld en die dHealth gaat aanpassen aan de Nederlandse situatie. Het gaat hier om specifieke datasets voor het trainen van algoritmes en om EPD-datasets.

b. Upgraden van de workspaces naar de Virtual Research Environment
In de opvolger van de workspace technologie met de Virtual Research Environment (VRE) stelt dHealth specifieke dataset beschikbaar samen met de benodigde applicaties en compute resources. Hierin kan bijvoorbeeld een neuraal AI-netwerk voor een bepaalde toepassing worden getraind. 

Uitbreiding dHealth Toolbox

In de afgelopen periode is vanuit dHealth aan roadmap opgesteld voor de ontwikkeling van geavanceerde tools naar aanleiding van concrete vragen uit de markt. Aan de hand van deze roadmap worden de volgende tools ontwikkelt als uitbreiding op de toolbox:

a. MedMij-support
Tools die het gemakkelijker maken om aan de MedMij standaarden te voldoen 

b. AI-support
Tools voor het het laten uitvoeren van een AI berekening door een gespecialiseerd rekencluster.

c. EPD/Big Data support:
Data, geschikt voor Big Data toepassingen, op de juiste gestructureerde manier uit een EPD.

d. Testing tools voor IHE-support
IHE (Integrating Healthcare Enterprise) profiles beschrijven de manier waarop je data kunt uitwisselen met meerdere standaarden (DICOM, FHIR, …). Met deze testing tools kun je dit voor meerdere soorten toepassingen (profilen) testen en ontwikkelen.

e. Authenticatietools
Tools voor het inbouwen van de juiste authenticatie wijze afhankelijk van rollen.

f. Support voor PGO-modules:
Software tools voor het toevoegen (plug in) van functies aan een PGO.

g. Platform ondersteuning
Tools voor het ondersteunen van de verschillende platformen binnen zorginstellingen. 

Ontwikkeling dHealth Annotatielab

Er wordt een annotatieprogramma ontwikkeld voor het classificeren van data, zodat de data gebruikt kan worden om AI te trainen. Het annotatieprogramma maakt het mogelijk om de classificatie door een specialist te vergemakkelijken en te versnellen. Er worden verschillende hard- en softwaremogelijkheden voor het labelen, segmenteren en annoteren van data ontwikkeld. Het gebruik van een gestandaardiseerd programma voor het doen van annotaties vergroot de kans op het hergebruik van data, waardoor data meerdere keren gevaloriseerd kan worden.

Hartnet

In de ketenzorg is het van belang dat gegevens van patiënten over de hele keten heen kunnen worden meegenomen en beschikbaar zijn voor de behandelaars van elke betrokken instelling. Hartnet is een samenwerkingsverband in Noord-Nederland op het terrein van hartzorg waarbij afspraken zijn gemaakt over de eerste, tweede en derdelijns zorg.

De uitwisseling van informatie is hierbij de grote uitdaging. Hiervoor is door het UMCG een architectuur ontworpen waarbij door middel van een viewer behandelaars alle relevante data van een patiënt kunnen inzien bij alle aangesloten instellingen. Het (door de markt) ontwikkelen van deze viewer is een complexe IT-uitdaging omdat de benodigde uniforme MedMij-koppelvlakken nog niet aanwezig zijn.

Het dHealth Dev platform wordt hierbij als ontwikkelplatform gebruikt. Van elke zorginstellingen in de keten wordt testdataset gegenereerd met de relevante data voor deze casus. Ontwikkelaars kunnen daarna op het Dev platform de viewer ontwikkelen. 

Partners dhealth

Bringing Digital Health to Life!

Eyssoniusplein 18, 9714 CE Groningen The Netherlands
email | +31614977343

In samenwerking met: