Compleet 100%

PGO Centraal verzamelen van data

210007

09/09/2020

Opdrachtgever

dHealth
Bouwe Koopal

Omschrijving

Compleet 85%

Ontwikkelen van een Persoonlijke Gezondheids Omgeving Ecosysteem Noord-Nederland.

Doelstelling

Compleet 95%

Het realiseren van een “open ecosysteem voor PGO’s”.
Een PGO geeft burgers functionaliteiten om zelf hun gezondheid te kunnen managen en laat hen digitaal deelnemen in het eigen zorgnetwerk. Preventie en zelfredzaamheid nemen zo toe, (in)formele zorg kan daardoor nog meer ‘op de juiste plek’ worden geboden, de druk op het professionele zorgaanbod wordt minder en burgers blijven gezonder.

Aanleiding

Compleet 100%

In Nederland staat men in de gezondheidszorg voor een enorme maatschappelijke uitdaging! Door vergrijzing zal de zorgvraag in de nabije toekomst veel groter zijn dan wat het (professionele) zorgaanbod aankan. De huidige manier van zorgverlening is onhoudbaar geworden en zal stevig moeten innoveren. Technologische vooruitgang is cruciaal. In Noord-Nederland is deze uitdaging extra groot: reeds nu al zijn de tekorten van bijvoorbeeld huisartsen en verpleegkundigen merkbaar. Een andere grote uitdaging is de broosheid van de Noord-Nederlandse economie. De gezondheidszorg is tevens de grootste economische sector: extra uitdagingen! Het is gewenst dat de innovatie in eHealth toepassingen in Noord-Nederland enorm wordt gestimuleerd.

Resultaten

Compleet 100%

Een van de speerpunten binnen het programma PGO netwerk noord is het ontwikkelen van een EHealth app store met specialistische web app’s die binnen iedere PGO onafhankelijk kunnen worden uitgevoerd. Deze EHealth app store bevat Ehealth web app’s die via een standaard interface communiceren met de PGO. Deze standaard wordt binnen het project gezamenlijk met Medmij ontwikkeld.

Naast deze EHealth app store is het de ambitie van het programma ook een omgeving te ontwikkelen waarmee MKB ondernemingen en startups gefaciliteerd worden om Ehealth apps te ontwikkelen, te testen en sneller naar de markt te brengen. Deze omgeving bestaat uit:

  • Faciliteiten op het gebied van software ontwikkeling (zowel code, low code als nocode ondersteuning).
  • Faciliteiten op het gebied van testen, zoals technische testen, usability testen etc..
  • Faciliteiten om het gebruik van de EHealth apps te simuleren in een standaard omgeving
  • Financiële en organisatorische faciliteiten om de startups en MKB ondernemingen te ondersteunen.

Financiering

Compleet 100%

dHealth project? N.t.b.

Bereik

Compleet 90%

Noord-Nederland, deze regio heeft een goede uitgangspositie om deze vicieuze cirkel te doorbreken en voorop te lopen in deze ontwikkelingen. Er is al een goede samenwerking van Noord-Nederlandse zorgaanbieders in de Stichting GERRIT, waarbinnen een uitwisselings-infrastructuur voor de zorg is gerealiseerd waarmeede regio absoluut vooroploopt in Nederland. Daarnaast kent de

regio een sterke ICT- en startup sector, is er veel support vanuit overheden, heeft de regio voldoende schaal en er is tegelijkertijd overzichtelijkheid. Daarnaast zijn de betrokken partijen intrinsiek gemotiveerd door de genoemde maatschappelijke uitdagingen. De potentiële vraag naar PGO’s en samenwerkende zorg-applicaties voor de burger biedt daarmee enorme innovatiekansen voor het MKB in Noord-Nederland. Het verzilveren van deze kansen kan, door:

  • De infrastructuur die er al is, uit te bouwen naar een open en veilige infrastructuur voor data-uitwisseling met PGO’s;
  • Het hierop voortbouwen tot een kritisch gebruiksvolume;
  • Het tot samenwerking stimuleren van zorg- en MKB-partijen om nieuwe ontwikkelingen ‘op’ deze infrastructuur te realiseren.

Randvoorwaarden

Compleet 100%

PGO’s kunnen pas goed tot ontwikkeling komen als zij professionele data van zorgaanbieders en eigen data van burgers (zelf ingevoerd, maar bijvoorbeeld ook verkregen via wearables) aan elkaar kunnen verbinden. Dat is op dit moment nog zeer lastig. Het is niet voor niets dat nog enorm wordt (en moet worden) geïnvesteerd in onderlinge data-uitwisseling tussen professionals (zie bijvoorbeeld de onlangs verschenen kamerbrief van de minister voor Medische Zorg en Sport) en dat er daarnaast fors wordt geïnvesteerd in het MedMij-programma om te komen tot standaarden en een afsprakenstelsel voor PGO-ontwikkelingen. Tegelijkertijd heeft het voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars pas zin om te investeren in ontsluiting van zorgdata ten behoeve van PGO’s, als hiermee een kritische massa wordt bereikt om de zorg echt te veranderen.

Partners dhealth
In samenwerking met:
Blank Form (#1)
Blank Form (#2)